1 2 3 4 5 6 7

Rozvoz jídla

Nabízíme rozvoz jídel pro firmy i jednotlivce. Cena menu VČETNĚ POLÉVKY se pohybuje od 90 do 150 Kč. Individuální ceny při odebrání většího počtu porcí na jednou nebo u stálých zákazníků.

Více informací

Catering

Nabízíme catering na celém území ČR a SR za příznivé ceny v rozmezí od 200 do 1000 Kč/osoba dle požadavků zákazníka. Záleží pouze na Vašich představách a výběru vhodného menu.

Více informací

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

1. Všeobecná ujednání

1.1. Všeobecné obchodní podmínky platí pro internetový obchod www.icfood.cz a upravují vztah mezi kupujícím ( dále jen kupující ) a prodávajícím ( dále jen prodávající) firma ASAK TRADE, spol. s r.o.Za Tratí 685/1, 696 01 Rohatec , IČO:01439839 jsou pro obě strany závazné.

1.2. Kupující může být právnická nebo fyzická osoba, která s prodávajícím uzavřela kupní smlouvu o zboží nabízeném prostřednictvím internetového obchodu www.icfood.cz.

2. Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je kterékoliv zboží z internetového obchodu www.icfood.cz uvedené v objednávce kupujícího směrem k dodavateli. Vlastnické právo ke zboží vzniká ve chvíli úplného zaplacení dohodnuté kupní ceny a předání zboží kupujícímu na místě určeném kupujícím.

2.2. Ceny uvedené v internetovém obchodě jsou včetně DPH. Prodávající je plátcem DPH.

2.3. Objednávku lze učinit na stránkách www.icfood.cz Objednávka je návrhem kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím a je závazná pro obě smluvní strany. Objednání zboží se provádí jednoduše přidáním zboží do košíku, následně je vyžadováno vyplnění formuláře (s adresou kupujícího, telefonem, adresou dodání, způsobem platby ) Uzavřením návrhu kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

2.4. Nezbytnou podmínkou pro platnost objednávky je vyplnění veškerých údajů v objednávkovém formuláři. Kupující se zavazuje, že uvedené údaje jsou platné a pravdivé. V případě uvedení nesprávných údajů může mít za následek nedodání požadovaného zboží na správnou adresu. Veškeré náklady spojené s novým doručením zboží,nebo v případě, že se zboží vrátí dodavateli ( z uvedených důvodů ) zpět, budou účtovány kupujícímu .

3. Dodání zboží kupujícímu

3.1. Dodavatel potvrdí kupujícímu převzetí objednávky tím, že pošle na uvedenou e.mailovou adresu potvrzení s vyznačeným objednaným zbožím a datem dodání.

3.2. Dodavatel dodá objednané zboží v předem dohodnutém termínu. Pokud by nastal případ, že by zboží nemělo být dodáno v uvedeném termínu, spojí se dodavatel s kupujícím ( telefonicky, emailem ) a dohodne se na dalším řešení.

3.3. Kupující si v objednávkovém formuláři zvolí způsob dodání. Prodávající zasílá zboží prostřednictvím : - vlastního závozu v určité lokalitě

4. Platba za zboží

4.1. Objednávku je možné uhradit následujícími způsoby:
- Převodem na účet dodavatele ( pouze při platbách firemních zákazníků)
- Platba při předání zboží v hotovosti

5. Reklamace a záruka

5.1. Dodavatel se bude snažit vyřešit reklamaci ke spokojenosti kupujícího a v souladu s právním řádem.

5.2. Kupující je povinen při převzetí zkontrolovat, zda je zásilkanepoškozená ( otevřená, promáčknutá). V takovém případě nesmí kupující zásilku převzít. V opačném případě již nelze uplatnit reklamace na zboží u dodavatele.

5.3. Za vady vzniklé přepravou ručí dodavatel. Je nutné ihned uplatnit reklamaci u daného přepravce a to nejlépe při předání zboží.. Uschovejte pro reklamaci obalový materiál, pokud je to možné pořiďte fotodokumentaci. V zájmu rychlejšího vyřízení reklamace informujte dodavatele na email. info@icfood.cz
Postup při reklamaci: Neprodleně informujte prodávajícího.
Náklady spojené s dodáním reklamovaného zboží hradí kupující.
V případě oprávněnosti reklamace, zašle dodavatel zboží kupujícímu zpět na své náklady.

5.4. Ihned po převzetí zásilky zkontroluje kupující případné vady a poškození. V případě nesrovnalostí ihned kontaktujte dodavatele.

5.5. Dodavatel poskytuje záruku na zboží v rozsahu platných předpisů dle zákonem stanovené záruční doby. Záruka začíná běžet dnem převzetí zboží. Záruka se vztahuje pouze na vady, které se objeví během záruční doby. U zboží potravinářského je tato záruka totožná se dnem použitelnosti výrobku, v tomto případě v den předání jídla. Po uplynutí této doby záruka zaniká. Případné reklamace je nutné nahlásit dodavateli ihned po převzetí zboží na tel. čísle. 776 063 048nebo na email. info@icfood.cz

5.6. Dodavatel se zavazuje bezplatně odstranit závady na zboží u oprávněných reklamací uplatněných v záruční době.

5.7. K uzavření smluvního vztahu dochází bez fyzické přítomnosti obou stran. V případě reklamace, musí tuto reklamaci kupující nahlásit v průběhu dne, v kterém byla objednávka doručena. Pokud k tomu dojde , musí kupující neprodleně informovat prodávajícího a doručit zboží v originálním obalu a nepoškozené na vlastní náklady zpět dodavateli na jeho adresu : Inkognito, Náměstí Míru 1103, 696 01 Veselí nad Moravou, nebo při dalším závozu následujícího dne. Vracené zboží se musí skladovat při teplotě 2-8°C. Aby byly splněny podmínky pro vrácení peněz, musí být zboží vráceno dodavateli v neporušeném stavu. Po následné kontrole a splnění všech podmínek pro nárok na vrácení peněz, zašle prodávající kupujícímu peníze na jeho účet, který je uveden v reklamaci ve lhůtě 30 dnů nebo mu přiveze adekvátní náhradu.

6. Storno objednávky, úmyslné nevyzvednutí zásilky.

6.1. V případě, že kupující odmítne vyzvednout zásilku, vznikají tak dodavateli vícenáklady spojené s výrobou a dopravou. Prodávající bude v takovémto případě účtovat kupujícímu náklady ve výši 250 Kč .

7. Ochrana osobních údajů

7.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOU“). 7.2. Kupující uzavřením kupní smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, a to za účelem uzavření této Smlouvy, provozování informačního systému webové stránky, vymáhání práv z kupní smlouvy a k marketingovým účelům. (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). 7.3. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. 7.4. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího odstranit z databáze. Osobní údaje kupujících jsou zabezpečeny proti zneužití. 7.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám. 7.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření prodávajícím archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze prodávajícímu. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. 8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: a) požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, b) požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

8. Vymáhání pohledávek

8.1. Kupující si je vědom, že zasláním objednávky prodávajícímu vznikla kupní smlouva ,která je oboustranně závazná . Na základě této smlouvy a všeobecných obchodních podmínek je prodávající oprávněn vymáhat své pohledávky vůči kupujícímu a k tomu využít třetí osobu.

9. Závěrečná ustanovení.

9.1. Prodávající může kdykoliv změnit, doplnit tyto všeobecné obchodní podmínky snovým datem platnosti.

9.2. Bez písemného svolení majitele webu není možné kopírovat texty, popisy zboží, fotografie a používat je pro další komerční účely. Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2013.

Novinky


Úterý, 13.Prosinece 2016 - 15:34

Nová mobilní verze

K vůli pohodlnějšímu objednávání z mobilních telefonů a tabletů byla od 12.10.2016 spuštěna nová mobilní verze internetového obchodu.


Neděle, 7.Července 2013 - 23:02

Objednání jídel !!!

Při objednávce je za potřebí překontrolovat potvrzení objednávky na Vašem e-mailu, který jste zadávali v registraci.
Bez potvrzovacího e-mailu zřejmě objednávka neproběhla úspěšně a jídlo nebude doručeno.


Neděle, 7.Července 2013 - 22:56

Ke stažení jídelní lístek ve formě PDF (Strážnice)

V kategorii rozvoz jídel si nově můžete stáhnout jídelní lístek na celý týden ve formátu PDF.

Více informací